logosrbdeachrvactbosdeac

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva

 

 

 

Unutrašnja organizacija Ministarstva osigurava posebno: racionalnu organizaciju rada, efikasno obavljanje poslova i uspješno rukovođenje Ministarstvom, grupisanje poslova prema njihovoj prirodi i načinu obavljanja, potpunije objedinjavanje zajedničkih i opštih poslova radi njihovog racionalnog obavljanja i korištenja usluga zajedničkih službi osnovanih za potrebe svih ili pojedinih organa uprave, te ostvarivanje pune saradnje organa uprave s drugim organima, a posebno s onim organima i institucijama koje su osnovane za pružanje stručne i tehničke pomoći. 
 

 

Organizacione jedinice:
 

 

1.    Kabinet ministra,

 

2.    Kabinet zamjenika ministra,

 

3.    Kabinet sekretara Ministarstva

 

4.    Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove:

 

5.    Sektor za budžet institucija Bosne i Hercegovine:

 

6.    Sektor za odnose sa finansijskim institucijama:

 

7.    Sektor za javni dug:

 

8.    Sektor za trezorsko poslovanje,

 

9.     Sektor za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH,

 

10.   Sektor za fiskalne poslove,

 

11.    Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije

 

12.    Odjel interne revizije

 

13.    Sektor  za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći
 

 

1. Kabinet ministra

 

 

 

Kabinet ministra obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje mišljenja ministru o materijalima koje raspravlja Vijeće ministara i Parlament BiH uključivši i dostavu materijala Vijeću ministara i Parlamentu BiH, davanje mišljenja na akte iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje sjednica Kolegija Ministarstva i provođenje njegovih zaključaka, zajedno sa Kabinetom zamjenika ministra, vođenje evidencije povjerljivih i strogo povjerljivih pošiljki, koordiniranje u radu i provođenju programa rada organizacionih jedinica u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, slobodan pristup javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva, staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva, protokolarne poslove sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i delegacijama, administrativno-tehničke poslove koji su potrebni ministru u vršenju njegove funkcije, te poslove vozača i održavanja vozila ministra.

 

Ministar: Vjekoslav Bevanda

 

Tel:+ 387 33 205 345 

 

Fax  :+ 387 33 202 930

 

e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Odnosi s javnošču:

Nataša Krsman, stručni savjetnik – portparol 

Tel:+ 387 33 205 345 

 

Fax  :+ 387 33 202 930

 

e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

 

2. Kabinet zamjenika ministra

 

 

 

Kabinet zamjenika ministra obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje mišljenja zamjeniku ministra o materijalima koje raspravlja Vijeće ministara i Parlament BiH, davanje mišljenja na akte iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje sjednica Kolegija Ministarstva i provođenje njegovih zaključaka, zajedno sa Kabinetom ministra, koordiniranje u radu i provođenju programa rada organizacionih jedinica u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, slobodan pristup javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva, protokolarne poslove sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i delegacijama, administrativno-tehničke poslove koji su potrebni zamjeniku ministru u vršenju njegove funkcije, te poslove vozača i održavanja vozila zamjenika ministra.

 

Zamjenik ministra: Hazim Rančić

 

Tel :+ 387  33 558 045 , 703 003 fax :+ 387  33 219 862

 

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

3. Sekretar ministarstva

 

 

 

Sekretar ministarstva vrši poslove rukovodnog karaktera i koordinira rad sektora Ministarstva, odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Ministarstvu s ciljem da se obezbijedi zakonitost, javnost, odgovornost, efikasnost, blagovremenost, ekonomičnost, profesionalna nepristrasnost u vršenju poslova, pomaže ministru u pogledu planiranja poslova Ministarstva i pračenju ostvarivanja tih planova, te izvještava ministra o svim pitanjima od značaja za rad Ministarstva.

 

Sekretar  ministarstva : Sanja Jokić

 

Tel  :+ 387  33 703 002, fax: + 387 33 208 770 

 

e-mail :  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

4. Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove

 

 

 

U Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice i to:

 

- Odsjek za pravne, legislativne i poslove prevođenja,

 

-  Odsjek za kadrovske i opće poslove,

 

- Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove,

 

U Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata iz djelokruga Ministarstva, a koji nisu u djelokrugu drugih sektora; učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata sa drugim sektorima; učestvovanje u radu interresorskih grupa u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata kada se radi o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; učestvovanje u radu interresorskih grupa u pripremi materijala kada se radi o nadležnostima više ministarstava ili o opštim sistemskim pitanjima; davanje mišljenja o prijedlozima osnova za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora i nacrtima međunarodnih ugovora; davanje pravnih mišljenja i objašnjenja o potrebnim finansijskim sredstvima za provođenje zakona, drugih propisa i opštih akata; poslove obezbjeđenja prevoda sa stranih jezika na jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, obavljanje poslova lektorisanja; provođenje kadrovske politike Ministarstva, saradnja sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žžalbe, evidenciju i obuku kadrova Ministarstva u cilju osiguranja funkcionalne, organizacione i komunikacione sposobnosti zaposlenih, prijem i otprema pošte putem protokola, arhiviranje predmeta i akata Ministarstva, kurirskih poslova i poslova vozača i održavanja vozila, kopiranje i umnožavanje materijala, poslove finansijskog upravljanja i računovodstva Ministarstva, izrada finansijskih planova i završnog računa Ministarstva, vršenje knjigovodstvenih poslova za potrebe Ministarstva, poslove likvidature i finansijsko-materijalne operative na plačanju roba i usluga za potrebe Ministarstva, obradu, obračun i isplatu plata i naknada za zaposlene, planiranje i nabavka opreme, kancelarijskog i drugog materijala, saradnja sa Agencijom za javne nabavke i Uredom za razmatranje žžalbi, poslovi ekonomata, blagajnički poslovi, kao i drugi poslovi od opšteg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.

 

Pomoćnik ministra:   Jelena Brkić

 

Tel   :+ 387 33 703 089, 703 095, Fax :+ 387  33 703 140

 

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

5. Sektor za buđet institucija Bosne i Hercegovine

 

 

 

U okviru Sektora za buđet institucija Bosne i Hercegovine osnivaju se dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

 

    - Odsjek za planiranje buđeta institucija Bosne i Hercegovine,

 

   -  Odsjek za izvršenje buđeta institucija Bosne i Hercegovine,

 

U okviru Sektora za buđet institucija Bosne i Hercegovine obavljaju se poslovi: priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, izrada srednjoročnog okvira rashoda (SOR) i dokumenata okvirnog Buđeta (DOR), planiranje i pripremu buđeta institucija BiH u skladu sa politikom i propisima Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH i utvrđenim buđetskim procedurama, koordiniranje aktivnosti za osiguranje buđetskih sredstava Bosne i Hercegovine, izvršavanje buđeta odobrenog od strane Parlamentarne skupštine BiH i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine; informisanje i izvještavanje Vijeća ministara BiH o izvršenju i eventualnim problemima u izvršenju Buđeta; praćenje dinamičkih planova rashoda korisnika buđeta, uspostava i kontrola sprovođenja ogranićenja u raspolaganju buđetskih sredstava od strane korisnika; propisivanje i sprovođenje sistema i procedura internog nadzora korisnika buđeta institucija BiH; sprovođenje programa nadzora (interne revizije) u skladu sa računovodstvenim standardima za internu reviziju; vođenje registra buđetskih korisnika; priprema mišljenja, prijedloga i nacrta zakona, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje ako provođenje tih propisa zahtjeva osiguranje finansijskih sredstava.

 

Pomoćnik ministra:   Igor Bevnda

 

Tel   :+ 387  33 703 032,703 032, Fax  :+ 387 33 205 039

 

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

6. Sektor za odnose sa finansijskim institucijama

 

 
U okviru Sektora za odnose sa finansijskim institucijama osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice i to:

 

  - Odsjek za finansijske aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama,

 

  - Odsjek za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana,

 

  - Odsjek za domaće finansijske institucije,

 

U Sektoru za odnose sa finansijskim institucijama obavljaju se poslovi: istraživanja,  analize i pripreme za zaključenje finansijskih aranžmana; saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Svjetskom bankom (WB), Evropskom komisijom, komercijalnim bankama i drugim multilateralnim i bilateralnim finansijskim institucijama, provođenje procedura za novo zaduženje, praćenje dinamike i efektivnosti kredita/grantova i uslova za operativnost pojedinih tranši kredita/grantova, procjenu ukupnog priliva sredstava iz međunarodnih izvora za BiH, finansijsku implementaciju ugovora i drugih aranžmana, poslove izbora neovisnog revizora i praćenje procesa revizije izvršenja međunarodnih ugovora, provođenje procedura vezanih za izvršenje obaveza po osnovu članstva u međunarodnim finasijskim institucijama, kontrolu finansijskih aranžmana sa finansijskim institucijama i realizaciju finansijskih aranžmana, izradu zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora, pripremu projekata i aranžmana koji se realizuju preko domaćih banaka (revolving fondovi), pripremu i praćenje postupka ugovaranja i izdavanje garancija BiH, saradnju sa Centralnom bankom BiH, doma?im bankarskim i finansijskim institucijama (IGA, Agencije za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita i drugim nebankarskim depozitnim institucijama), praćenje propisa kojima se reguliše rad Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankarski i devizni sistem, sistem osiguranja i tržišta kapitala, pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima zajmove i druge finansijske obaveze s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, izrada analiza, izvještaja, informacija i mišljenja iz oblasti međunarodnih finansijskih odnosa i aranžmana BiH, analiziranje politike i mjera u oblasti kredita sa inostranstvom, učešće u postupku usaglašavanja elemenata makroekonomske politike i priprema strategije ekonomskog razvoja, praćenje provođenja mjera za ekonomski oporavak i rast na podlozi fiskalnih, finansijskih, zakonskih i institucionalnih reformi, davanja informaciono–tehničke podrške Centralnoj banci BiH.

 

Pomoćnik ministra:   Miroljub Krunić

 

Tel  :+ 387  33 703 086, 703 085, Fax  :+ 387 33 203 601

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

7. Sektor za javni dug  

 

 

 

U okviru Sektora za  javni dug osnivaju se četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 

 - Odsjek za planiranje, reprogramiranje i obračun vanjskog duga,

 

- Odsjek za servisiranje vanjskog duga,

 

- Odsjek centralne baze podataka,

 

- Odsjek za unutrašnji dug.

 

U Sektoru za planiranje i upravljanje dugom obavljaju se sljedeći poslovi: planiranje, reprogramiranje i obračun duga; učestvovanje u izradi platforme za pregovore o novim zaduženjima sa stanovišta upravljanja dugom; planiranje i projektovanje okvira novog zaduženja; pokretanje inicijative za pripremu strategije za upravljanje dugom; pripremanje programa zaduživanja u skladu sa strategijom upravljanja dugom, a u saradnji sa Sektorom za buđet; saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama u dijelu otplate i reprograma duga; alternativni načini otplate ino-kredita; obračun obaveza po zaključenim subsidijarnim sporazumima sa entitetima; poslovi servisiranja vanjskog duga i unutrašnjeg duga; saradnja sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, sa ministarstvima finansija entiteta i Brčko Distrikta, te Upravom za indirektno oporezivanje, a u svrhu obezbjeđenja sredstava za servisiranje duga; priprema i izrada projekcija potrebnih prihoda za servisiranje vanjskog duga i unutrašnjeg duga; uspostavljanje i održavanje evidencije o vanjskom dugu i unutrašnjeg dugu; pripremanje i usaglašavanje garantnih sporazuma; uspostavljanje i održavanje evidencije državnih garancija; praćenje neovisnih zaduženja entiteta i Brčko Distrikta; uspostavljanje i održavanje evidencija o dugu i garancijama entiteta i Brčko Distrikta; uspostavljanje i održavanje evidencije o nevladinom dugu; kontinuirano vođenje i ažuriranje centralne baze podataka; kreditni reiting; makroekonomski pokazatelji; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz djelokruga Sektora; izrada zakona, drugih propisa i općtih akata iz djelokruga Sektora; organizovanje sastanaka Savjetodavne komisije za dug, kao i priprema materijala za razmatranje na toj komisiji.

 

Pomoćnik ministra:   Zakira Muratović

 

Tel   :+ 387 33 254 202       Fax :+ 387 33 447 575

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 71000 Sarajevo, ul Maršala Tita 7.

 

8. Sektor za trezorsko poslovanje  

 

 

 

U okviru Sektora za trezorsko poslovanje osniva se pet unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

 

- Odsjek za upravljanje jedinstvenim računom trezora,

 

- Odsjek glavne knjige trezora,

 

- Odsjek za upravljanje informatičkim sistemom,

 

- Odsjek za centralizovani obračun plata,

 

- Odsjek za poslove državnog fonda.

 

U Sektoru za trezorsko poslovanje obavljaju se sljedeći poslovi: pripremu zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje sistemom Jedinstvenog računa trezora (JRT), uspostavljanje sistema praženja izvršenja buđeta, definisanje procedura i integrisanje bankarskih operacija kroz ISFU i Glavnu knjigu trezora, izvršenje plaćanja obaveza institucija BiH prema usvojenom Buđetu i dinamici i utvrđenim prioritetima, praćenje i procjene prihoda buđeta i usaglašavanje rashoda vezano za realizaciju operativnih buđeta buđetskih korisnika, uspostavljanje i razvoj računovodstvenog sistema institucija BiH, uspostavljanje i razvoj računovodstvene metodologije za potrebe vođenja Glavne knjige trezora, vođenje knjigovodstvenih evidencija institucija BiH kroz Glavnu knjigu trezora, izvještavanje o svim aspektima novčanih tokova koji se odvijaju preko Sektora za trezorsko poslovanje, uspostavljanje i održavanje baza podataka za funkcionisanje Informacionog sistema finansijskog upravljanja i održavanje baze podataka servisiranja ino duga BiH, uspostavljanje, održavanje i razvoj aplikacija Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU), uspostavljanje i održavanje računarske mreže ISFU, obračun i isplate plata i naknada za sve buđetske korisnike korištenjem odgovarajućih aplikacija centralizovanog sistema obračuna plata, uspostavljanje funkcije Državnog fonda kojim se sredstva predpristupnih fondova EU prenose na upravljanje Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima EU i BiH kao i Memorandumom o razumijevanju između BiH i EU.

 

Pomoćnik ministra: Sehija Mujkanović

 

Tel.  :+ 387 33 703 070,  Fax :+ 387 33 668 604

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

9. Sektor za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH 

 

 

 

U okviru Sektora za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice i to:

 

 - Grupa za finansijsku imovinu i obaveze,

 

- Odsjek za ostalu imovinu, prava i arhiv,

 

- Odsjek za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH,

 

U Sektoru za poslove sukcesije bivše SFRJ obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje provođenja sporazuma o sukcesiji imovine bivše SFRJ u cjelini, pripremu i koordinaciju aranžmana po osnovu sporazuma po pitanju sukcesije i implementaciju postignutih dogovora o pitanjima sukcesije; pripremu i koordinacija poslova na implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije, Anex “A” – pokretna i nepokretna državna imovina; pripremu i koordinacija poslova na implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije, Anex “B”- diplomatska i konzularna predstavništva, pripremu i koordinacija poslova na implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije, Anex “C” – finansijska potraživanja i dugovanja, pripremu i koordinacija poslova na implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije, Anex “D”-arhivska građa, Anex “E”-penzije, Anex”F”- ostala prava, koristi i dugovanja, i Anex”G”- privatno vlasništvo i stečena prava, izradu zakona, drugih propisa i opštih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine, praćenje i evidentiranje imovine u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine i druge poslove u vezi sa upravljanjem imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonima i drugim propisima.

 

Pomoćnik ministra:   Zenit Kelić

 

Tel   :+ 387 33 254 231, 254 230.     Fax  :+ 387 33 200 395,

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

71000 Sarajevo,ul.Maršala Tita 7. 

 

 

 

10. Sektor za fiskalne poslove

 

 

 

U okviru Sektora za fiskalne poslove osnivaju se dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

 

- Odsjek za fiskalnu politiku,

 

- Odsjek za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,

 

U Sektoru za fiskalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: poslovi koji proizilaze iz Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i međunarodnih standarda; priprema prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa kojima se regulišu javni prihodi i rashodi generalne vlade (država, entiteti, Distrikt Brčko, kantoni, gradovi, opštine, te vanbuđetska potrošnja – fondovi u entitetima, kao i prihodi Direkcije za ceste) odnosno prihodi iz sfere fiskalne nadležnosti Bosne i Hercegovine, a naročito prihodi iz Zakona o administrativnim taksama kao i drugi prihodi i rashodi shodno postojećoj zakonskoj regulativi; praćenje primjene i izvršavanje propisa iz ove oblasti; praćenje, analiziranje i priprema informacija vezanih za javne prihode i javne troškove odnosno kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidiranih općih vladinih fiskalnih podataka - razvijanje makroekonomskog okvira fiskalne politike kroz unapređenje fiskalne statistike, praćenje makroekonomskih istraživanja i prognoza, fiskalnih analiza i projekcija; praćenje realizacije međudržavnih ugovora – sporazuma iz domena fiskalne politike; predlaganje mjera fiskalne politike za Bosnu i Hercegovinu; utvrđivanje principa, praćenje provođenja porezne politike i taksi, pračenje poslova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti indirektnih poreza (carina i PDV-a), analiziranje efekata i predlaganje mjera u funkciji kreiranja optimalnog nivoa poreskog opterećenja sa stanovišta uticaja poreza na privredna kretanja, praćenje kretanja u razvoju poreznih sistema zemalja u tranziciji i zemalja članica OECD-a i EU; davanje prijedloga za dogradnju poreznog sistema (uvođenje novih poreznih oblika, smanjenje ili povećanje poreznih stopa, uvođenje poreskih olakšica i oslobađanja, i sl.), te praćenje i davanje prijedloga za dogradnju bankarskih propisa koji se odnose na funkcionisanje Centralne banke BiH.

 

Pomoćnik ministra:  Milenko Lekić 

 

Tel + 387 33 254 251, fax *387 33 442 659

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

71000 Sarajevo.ul.Maršala Tita 7.

 

 

 

 

 

11. Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije

 

 

 

U okviru Sektora za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije kao Centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Evropske unije (CJFU) osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za upravljenja programima i projektima pomoći Evropske unije,

 

- Odsjek za finansije i računovodstvo programa i projekata pomoći Evropske unije,

 

- Grupa za programiranje pomoći Evropske komisije.

 

Centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Evropske unije (CJFU) u sastavu Ministarstva je jedinica za obavljanje poslova implementacije predpristupnih fondova EU, a u vezi sa finansiranjem, ugovaranjem, nabavkom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom sprovođenja svih programa i projekata pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Jedinica sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije, drugim minsitarstvima i upravnim organizacijama u fazi finansiranja programa/projekata odobrenih od strane Evropske komisije, priprema višegodišnje programe finansiranja projekata; obavlja finansijsku i administrativnu koordinaciju projekata finansiranih od EU;  organizira lokalne i međunarodne tendere za javnu nabavku radova, usluga i roba po principima i pravilima utvrđenm dokumentima EU; pruža konsalting usluge i administrativnu pomoć institucijama BiH prilikom evaluacije rezultata  predhodno spomenutih tendera, izrada nacrta i zaključivanje ugovora, izrada nacrta ugovornih obaveza između Jedinice i primaoca / ugovarača, uključujući uvođenje sankcija u slučaju nepoštivanja obaveza; podnosi ugovore na saglasnost i odobrava plaćanja od strane nadležnih službi; provjerava koje prijave za isplatu se mogu odobravati prema planu i kriterijumima za odobravanje (sve faze ciklusa nabavke su predmet ex-ante odobravanja od strane Delegacije EK); jedinica obavlja funkcije pravnog eksperta procjenjujući pripremljene ugovore sa korisnicima projekta / ugovaračima, te procjenu tenderske dokumentacije i integralnih naloga; jedinica obavlja fukcije koje se odnose na računovodstvo i transfere banke kroz praćenje računovodstvene obrade pasive i plaćanja po projektu i ugovorima, evidentiranje pasive, plaćanja i troškova u posebnim knjigama po pravilima i principima EU i u posebno instalisanim računovodstvenim sistemima. Jedinica je odgovorna za upravljanje sistemom za finansijsko praćenje provođenja projekata i tokova finansijskih sredstava. U saradnji sa NAC, obavlja monitoring implementacije pojedinačnih projekata i reviziju provedbe svih projekata unutar programa finansiranja EU, u skladu sa  principima  finansijske kontrole uključujući rad nezavisnih internih i vanjskih revizora i revizora EK. Istovremeno u okviru monitoringa jedinica prati aktivnosti svih institucija kako bi se postigao progres u implementaciji projekta, pregled izvještaja o napretku projekta i iniciranje poništavanja ugovora ako projekti nisu implementirani u skladu sa planom. Jedinica je odgovorna za pravovremeno izvještavanje u skladu sa zahtjevima EK i Državnog fonda koji su sadržani u finansijskom sporazumu između Državnog fonda i CJFU. Jedinica organizuje obuke u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata i obavlja druge poslove koji su joj dodjeljeni usvojenom Strategijom o implementaciji decentralizovanog sistema upravljanja pomoći EU i definisanim Memorandumom o razumijevanju izmeđe BiH i EU. Jedinica vrši programiranje pomoći Evropske komisije kroz predpristupne fondove kao što su CARDS, SAP, IPA i dr. vezane za sektorske i razvojne politike procesa institucionalne izgradnje na putu ka Evropskim integracijama

 

Pomoćnik ministra:   Vera Letica

 

Tel  :+ 387  33 703 024.703 025,     Fax :+ 387 33 703 138

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

12. Odjel interne revizije

 

 

 

Internu reviziju kao organizacionu jedinicu Ministarstva čini:

 

- Glavni interni revizor,

 

- Viši interni revizor i

 

- Interni revizori

 

Interna revizija je nezavisni organ koja svojom aktivnošču osigurava objektivnu analizu u cilju poboljšanja poslovanja institucija Bosne i Hercegovine, što postiže uvođenjem sistematičnih i disciplinovanih metoda procjene i poboljšanja uspješnosti upravljanja rizikom, kontrole i procesa upravljanja. U vezi s tim: vrši procjenu pouzdanosti i integriteta finansijskih i operativnih informacija i sistema koji se koriste u cilju identifikacije, procjene, klasifikacije i izvještavanja o tim informacijama, vrši analizu poštivanja politike, planova, procedura, instrukcija i propisa koji imaju značajan uticaj na poslovanje buđetskog korisnika, vrši evaluaciju procedura zaštite i verifikacije imovine, vrši procjenu ekonomičnog i uspješnog korištenja javnih resursa, vrši procjenu kojom se određuje da li se programi sprovode prema planu i da li zadovoljavaju navedene ciljeve i zadatke. Interna revizija kao organizaciona jedinica ministarstva, daje uputstva i vrši nadgledanje kojim se osigurava da svaki buđetski korisnik sprovodi odgovarajući sistem interne kontrole i revizije, verifikuje potvrde da svi pokriveni buđetski korisnici dostavljaju planove interne revizije, kao i analizu plana interne revizije, uspostavlja opšti okvir za sprovođenje interne revizije i priprema za usvajanje na Vijeću ministara politika, metodologija, procedura i propisa interne revizije, priprema i dostavlja Vijeću ministara na razmatranje polugodišnjeg i godišnjeg sveobuhvatnog izvještaja o internoj kontroli i reviziji u institucijama BiH, sa analizom ključnih nalaza i prijedloga interne revizije.

 

Glavni interni revizor: Amela Muftić

 

Tel: + 387 33 254 270, 254 271 Fax: + 387 33 202 038

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

13.Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

 

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći sastoji se od dvije unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 

a)      Odsjek za pripremu i realizaciju Programa javnih investicija (PJI)

 

b)      Odsjek za koordinaciju i mobilizaciju ekonomske međunarodne pomoći

 

U okviru Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći obavljaju se poslovi: koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH, izuzev dijela koji se odnosi na pomoć EU; koordinacija s(a) i između multilateralnih i bilateralnih donatora/kreditora u cilju utvrđivanja i definisanja njihovih budućih planova ulaganja i osiguravanja budućeg finansiranja razvojnih projekata i projekata tehničke pomoći; implementacija i monitoring  primjene principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći od strane institucija BiH i donatora u BiH; prezentacija PJI; promocija prioriteta iz PJI potencijalnim finansijerima; godišnja priprema i izrada strateškog dokumenta PJI; realizacija PJI; koordinacija i promocija učinkovite implementacije razvojnih programa ekonomske i tehničke pomoći BiH, u skladu s utvrđenim politikama i sektorskim strategijama; mobilizacija međunarodne ekonomske pomoći u skladu s razvojnim prioritetima iz strateških dokumenata BiH; uspostava učinkovite i neduplicirane saradnje sa svim partnerima na državnom i entitetskom nivou, u cilju osiguranje proaktivne koordinacije između Ministarstva i relevantnih državnih i entitetskih institucija i pružalaca pomoći; koordinacija pripreme međuentitetskih razvojnih programa; koordinacija projekata i usklađivanje s regionalnim potrebama razvoja; procjena ukupnog finansiranja i finansiranja po sektorima iz domaćih i međunarodnih izvora; uključivanje PJI u sistem upravljanja javnim finansijama; unapređenje integriranja tokova pomoći s državnim procesom proračunavanja i PJI; monitoring realizacije programa i projekata iz PJI BiH i izrada godišnjih izvještaja o korištenju sredstava za razvoj uz široku analizu uslova implementacije, progresa i dostignuća, prednosti i slabosti, trendova i razvoja domaćih i stranih investiranja; osiguranje bliske koordinacije između različitih funkcija koordiniranja pomoći; učestvovanje u radu Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; Sekretarijat Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; organizacija redovnih konsultativno-radnih sastanaka s predstavnicima bosanskohercegovačke vlasti i međunarodne zajednice; učestvovanje u radu Koordinacionog foruma donatora (DCF); Sekretarijat Koordinacionog foruma donatora (DCF); priprema i provedba procedure za usvajanje i potpisivanje međunarodnih akata iz oblasti koordinacije međunarodne ekonomske pomoći; informiranje i izvještavanje Vijeća ministara i Parlamenta BiH o realizaciji PJI; priprema mišljenja, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje a odnose se na koordinacioni mehanizam za upravljanje razvojnim sredstvima i PJI; priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Sektora; priprema periodičnih izvještaja o rezultatima koordinacije i mobilizacije međunarodne pomoći za Vijeće ministara i Parlamenta BiH i za pružaoce međunarodne pomoći

 

 

Pomoćnik ministra: Dušanka Basta

 

 

 

Maršala Tita 7,  71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Tel: +387 33 254 261 / 254 260; Fax: 227 073

 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.