logosrbdeachrvactbosdeac

Unutarnji dug

Osnovni pojmovi u skladu sa Zakonom

U skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu  i garancijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br. 52/05) unutrašnji dug  je podjeljen na dva dijela i to :

-  Direktni unutrašnji državni dug
-  Indirektni unutrašnji državni dug

Direktni unutrašnji državni dug je unutrašnji državni dug nastao direktno u ime Bosne i Hercegovine. Zaduživanje po osnovu direktnog unutrašnjeg državnog duga moguće je za:

a) finansiranje državnog budžetskog deficita proizašlog iz gotovinskog toka;
b) finansiranje državnog budžetskog deficita u slučajevima kada Ministarstvo procijeni da odobreni rashodi prelaze ili će preći iznos državnih prihoda;
c) refinansiranje neizmirenog direktnog unutrašnjeg i vanjskog državnog duga;
d) plaćanje državnih garancija, u cijelosti ili djelimično, u slučaju da zajmoprimac ne ispuni svoje finansijske obaveze;
e) plaćanje troškova servisiranja državnog duga, uključujući i povezane troškove kao što su: emisija vrijednosnih papira, održavanje računa, amortizacija, fiskalni agencijski troškovi;
f) finansiranje kapitalnih investicija; i/ili
g) finansiranje fonda budžetskih rezervi i rezervi države.

Ograničenja iznosa direktnog unutrašnjeg državnog duga određuju se Zakonom o izvršenju budžeta.

Indirektni unutrašnji državni dug je unutrašnji državni dug nastao na zahtjev i u ime dužnika, a vraća ga država isključivo iz sredstava koja taj dužnik uplati za svoj relevantni unutrašnji dug.

Stvaranje obaveza po osnovu indirektnog unutrašnjeg državnog duga je moguće za finansiranje relevantnog unutrašnjeg duga jednog ili više dužnika.

Indirektni unutrašnji državni dug ne podliježe ograničenjima u okviru  Zakona o izvršenju budžeta.


Aktivnosti  Odsjeka za unutrašnji dug , između ostalog, uključuju:

- Prognoziranje trajanja , iznosa i strukture unutrašnjeg duga;
- Učešće u pripremi strategije za upravljanje dugom (održivost duga, struktura tržišta, novi instrumenti, garancije);
- Formulisanje programa zaduživanja ;
- Analiza uticaja unutarnjeg duga na budžet i makroekonomsku stabilnost;
- Iniciranje emisije vrijednosnih papira na ime izmirenja unutarnjeg duga;
- Određivanje količine pojedinačnog emitovanja vrijednosnih papira;
- Saradnja s finansijskim institucijama države i entiteta;
- Kordinacija uplate sredstava za izmirenje obaveza po osnovu emisije vrijednosnih papira;
- Godišnje planiranje otplate untrašnjeg duga u svrhu izrade budžeta u dijelu otplate unutrašnjeg duga;
- Iniciranje, odnosno učešće u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti unutrašnjeg zaduženja i otplate unutrašnjeg duga Bosne i Hercegovine;
- Pripremanje informativnih, analitičkih i drugih materijala i izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih planova i izvještaja.

Zakoni:
Zakon o zaduživanju dugu i garancijama Bosne i Hercegovine                  (Službeni glasnik br. 52/05)
Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje          (Službeni glasnik br. 28/06)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (Službeni glasnik br. 76/06, 72/07)

Odluke:
Odluku o postupku izdavanja i načinu postupanja s obveznicama Bosne i Hercegovine (objavljena u „Službenom glasniku BIH“ br. 28/08 - 07.04.2008.g.)
 
Odluku o Rasporedu po godinama dospijeća obveznica Bosne i Hercegovine (objavljena u „Službenom glasniku BiH“ br. 29/08 – 08.04.2008.g.)

Informacije o unutrašnjem dugu:

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za II  kvartal 2021. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za I kvartal 2021. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izviješće o unutarnjem dugu za IV kvartal 2020. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za III kvartal 2020. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za II kvartal 2020. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za I kvartal 2020. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za IV kvartal 2019. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za III kvartal 2019. godine (dostupno na bosanskom jeziku)

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za II kvartal 2019. godine (dostupno na bosanskom jeziku)
Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dana 31.12.2007.g.

Izvješće o unutarnjem dugu BiH za 1. kvartal 2019. godine (dostupno na bosanskom jeziku)