logosrbdeachrvactbosdeac

Svjetska banka

Svjetska banka

Projekt poboljšanja dostupnosti financija za mala i srednja poduzeća – Okvir za pregled mjera zaštite okoliša

U kontekstu pripreme Projekta poboljšanja dostupnosti financija za mala i srednja preduzeća koji će finansirati Svjetska banka, obavještavamo javnost da je prema smjernicama Svjetske banke potrebno usvojiti Okvir za pregled mjera zaštite okoliša za Projekat, s obzirom da je u predloženom Projektu jedino moguće finansirati aktivnosti niskog i srednjeg rizika po okolinu. Kao preduslov za odobravanje, svaki projekt Svjetske banke mora imati Okvir sa definisanim procedurama i uslovima za proces pregleda zaštite okoliša za sve aktivnosti koje će se finansirati, a smjernice Banke nameću neophodnost da svaki ovakav Okvir prođe kroz proces javnih konsultacija.

Ovim putem činimo dostupnim putem javnosti finalnu verziju Okvira za pregled mjera zaštite okoliša , koja je nastala kao rezultat obavljenih javnih konzultacija sa dijelom zainteresirane javnosti . U finalni dokument su ugrađeni prihvatljivi komentari učesnika na javnom skupu održanom 10.09.2009.godine.

Projekt poboljšanja dostupnosti financija za mala i srednja poduzeća – Okvir za pregled mjera zaštite okoliša