logosrbdeachrvactbosdeac

CJFU

CJFU

Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije

  

Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije (CJFU) u sastavu Ministarstva je jedinica za obavljanje poslova implementacije pretpristupnih fondova EU, a u vezi s financiranjem, ugovaranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom provođenja svih programa i projekata pomoći Europske unije u Bosni i Hercegovini. Jedinica surađuje s Direkcijom za europske integracije, drugim ministarstvima i upravnim organizacijama u fazi finanscranja programa/projekata odobrenih od strane Europske komisije, priprema višegodišnje programe financiranja projekata; obavlja financijsku i administrativnu koordinaciju projekata financiranih od EU;  organizira lokalne i međunarodne tendere za javnu nabavu radova, usluga i roba po načelima i pravilima utvrđenm dokumentima EU; pruža konsalting usluge i administrativnu pomoć institucijama BiH prigodom evaluacije rezultata  prethodno pomenutih tendera, izrada nacrta i zaključivanje ugovora, izrada nacrta ugovornih obveza između Jedinice i primaoca / ugovarača, uključujući uvođenje sankcija u slučaju nepoštivanja obveza; podnosi ugovore na suglasnost i odobrava plaćanja od strane nadležnih službi; provjerava koje prijave za isplatu se mogu odobravati prema planu i kriterijima za odobravanje (sve faze ciklusa nabave su predmet ex-ante odobravanja od strane Izaslanstva EK); jedinica obavlja funkcije pravnog eksperta procjenjujući pripremljene ugovore s korisnicima projekta / ugovaračima, te procjenu tenderske dokumentacije i integralnih naloga; jedinica obavlja fukcije koje se odnose na računovodstvo i transfere banke kroz vršenje računovodstvene obrade pasive i plaćanja po projektu i ugovorima, evidentiranje pasive, plaćanja i troškova u posebnim knjigama po pravilima i načelima EU i u posebno instaliranim računovodstvenim sustavima. Jedinica je odgovorna za upravljanje sustavom za financijsko praćenje provođenja projekata i tijekova financijskih sredstava. U suradnji sa NAC, obavlja monitoring implementacije pojedinačnih projekata i reviziju provedbe svih projekata unutar programa financiranja EU, u skladu s   načelima  financijske kontrole uključujući rad neovisnih unutarnjih i vanjskih revizora i revizora EK. Istodobno, u okviru monitoringa jedinica prati aktivnosti svih institucija kako bi se postigao progres u implementaciji projekta,  pregled izvještaja o napretku projekta i iniciranje poništavanja ugovora ako projekti nisu implementirani sukladno  planu. Jedinica je odgovorna za pravodobno izvještavanje sukladno zahtjevima EK i Državnog fonda koji su sadržani u financijskom sporazumu između Državnog fonda i CJFU. Jedinica organizira obuke u vezi s  pripremom i  provođenjem projekata i obavlja druge poslove koji su joj dodijeljeni usvojenom Strategijom o implementaciji decentraliziranog sustava upravljanja pomoći EU i definiranim Memorandumom o razumijevanju izmeđe BiH i EU. Jedinica vrši programiranje pomoći Europske komisije kroz pretpristupne fondove kao što su CARDS, SAP, IPA i dr. vezane za sektorske i razvojne politike procesa institucionalne izgradnje na putu k europskim integracijama

 

Pomoćnik ministra:   Vera Letica

Tel  033 703 024,703 025,703 026, Fax 033 703 138

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.