logosrbdeachrvdeacbosact

Održane obuke

Koordinatori za srednjoročno planiranje su kroz praktičnu pripremu i konsultacije prošli cjelokupan proces izrade Srednjoročnog plana rada za svoju instituciju.

01 02

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija i trezora BiH organizovao je jednu plenarnu obuku i četiri trodnevne obuke za podršku procesu srednjoročnog planiranja u institucijama Bosne i Hercegovine.

Obuke su održane u Sarajevu u periodu od januara 2015. do maja 2015.godine u okviru projekta „Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama“, a uz tehničku i finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (Sida).

Obuke su organizovane za državne službenike - koordinatore za srednjoročno planiranje iz 76 institucija BiH.

Trodnevne obuke su bile tematski podijeljene u tri sekcije:

  •    Ciljevi i programi;
  •    Pokazatelji uspjeha i rezultata i
  •    Procjena troškova Srednjoročnog plana.

Nakon upoznavanja sa teorijskim elementima svake od tema, u nastavku dana su vođene diskusije o prezentiranim temama i radila se praktična vježba na stvarnim primjerima za svaku od 76 institucija.