logosrbdeachrvdeacbosact

Aktivnosti KO CJH

Upravljane rizicima u javnom sektoru Bosne i Hercegovine

foto1mU organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Tesliću je 5. i 6. decembra 2019. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Bosne i Hercegovine.
Glavna tema dvodnevne konferencije, kojoj je prisustvovalo oko 150 učesnika sa svih nivoa vlasti, bilo je upravljanje rizicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajuća KO CJH i rukovodilac Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog Ministarstva finansija Fatima Obhođaš istaknula je dobru saradnju tri centralne harmonizacijske jedinice koja je rezultirala održavanjem ove, treće po redu zajedničke godišnje konferencije o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru BiH.
Ranko Šakota, član KO CJH i direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, podsjetio je da se cijeli sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva na upravljanju rizicima koje je, i po ocjeni eksterne revizije, najslabije razvijena komponeneta u sistemu internih kontrola u javnom sektoru u BiH.
Rukovodilac Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske Dragoljub Nakić naglasio je da je pri izboru teme Konferencije vođeno računa o zahtjevima predstavnika institucija javnog sektora, te da se zbog njih i održavaju obuke, seminari i konferencije.
O metodološkom okviru upravljanja rizicima u javnom sektoru učesnicima Konferencije govorila je Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u instucijama BiH.
Nedžad Hajtić iz Ureda za reviziju institucija BiH napravio je presjek stanja upravljanja rizicima iz ugla Ureda za reviziju institucija BiH, dok se njegov kolega Dragoljub Kovinčić u svojoj prezentaciji fokusirao na upravljanje rizicima u postupcima javnih nabavki.
Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske održao je prezentaciju s praktičnim primjerima kreiranja procedura za finansijsko upravljanje i kontrolu u skladu s metodološkim zahtjevima.
Belma Islamović iz Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija predstavila je aktuelno stanje u vezi s upravljanjem rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH.
Na kraju Konferencije Danijela Stepić, konsultat Projekta EU o unapređenju javnih internih finansijskih kontrola u BiH, s učesnicima je podijelila iskustva s radionica o uspostavljanju registara rizika, održanih u nekoliko institucija BiH i na nivou FBiH.

 

Treća godišnja konferencija o internoj reviziji u javnom sektoru Bosne i Hercegovine

FOTOchjmalaKonferencija o internoj reviziji kao dijelu sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru održana je 10. i 11. juna 2019. godine u hotelu „Termag“ na Jahorini u organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji je prisustvovalo 150 internih revizora iz javnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajuća Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) Fatima Obhođaš u uvodnom obraćanju kazala je da je ovo treća godišnja konferencija o internoj reviziji u javnom sektoru u BiH koju zajedno organiziraju centralne harmonizacijske jedinice ministarstava finansija Federacije BiH, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i član KO CJH Ranko Šakota naglasio je da su uspostava i razvoj sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru obaveza Bosne i Hercegovine na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
„Ključni elementi sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru su finansijsko upravljanje i kontrola, funkcionalno nezavisna interna revizija i centralna harmonizacijska jedinica koja treba uspostaviti, razviti i afirmisati ova prva dva elementa“, kazao je Šakota.
O razumijevanju metodološkog okvira finansijskog upravljanja i kontrole kao temelju za kvalitetnu internu reviziju govorila je Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS održao je prezentaciju o internoj reviziji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.
Dragan Kulina, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i dugogodišnji revizor, drugog dana konferencije održao je predavanje o temi „Savjetodavne usluge interne revizije- kontroverze regulativa i praksi u javnom sektoru.“
Vedad Silajdžić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u svom predavanju učesnicima konferencije fokusirao se na ulogu interne revizije u korporativnom upravljanju, odnosno na izazove za javna preduzeća.

 

Druga godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

foto za webMU organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Tesliću je 4. i 5. decembra 2018. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji „Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ prisustvovalo je oko 210 učesnika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Ranko Šakota, predsjedavajući Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u BiH, naglasio je da je ovo druga godišnja konferencija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole koju organizira KO CJH, odnosno zajedno centralne harmonizacijske jedinice na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
„U vezi s uvođenjem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, a to je i generalna ocjena Evropske komisije i SIGMA-e, do sada smo usvojili osnovni zakonodavni okvir, i sada nam predstoji obaveza da napisano u zakonskim i podzakonskim aktima primijenimo u praksi, a sve s ciljem unapređenja upravljanja sredstvima i procesima. I zbog toga je potrebno nastaviti ovakav vid edukacija“, rekao je Šakota na otvaranju Konferencije.
Na plenarnom dijelu Konferencije uvodno predavanje o finansijskom upravljanju i kontroli održao je Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Munib Ovčina iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji  Bosne i Hercegovine u svojoj prezentaciji fokusirao se na upravljanje rizicima, kao osnovu uspostave finansijskog upravljanja i kontrole.
Danijela Stepić, načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedlog budžeta Ministarstva finansija Republike Hrvatske, učesnicima Konferencije govorila je o primjeni finansijskog upravljanja i kontrole u procesima planiranja budžeta.
Drugog dana Konferencije predstavnici tri centralne harmonizacijske jedinice održali su odvojene interaktivne radionice o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine

 

Konferencija o saradnji interne i eksterne revizije u javnom sektoru

foto6U organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Sarajevu je, 22. maja 2018. godine, održana konferencija o saradnji interne i eksterne revizije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji „Saradnja interne revizije i vrhovnih revizorskih institucija i revizija učinka u javnom sektoru“ prisustvovalo je oko 180 učesnika: internih revizora iz institucija Bosne i Hercegovine, internih revizora iz javnog sektora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH.
Ranko Šakota, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i predsjedavajući KO CJH, na otvaranju konferencije izrazio je nadu da će ovakvi događaji otvoriti nove kanale komunikacije između internih i eksternih revizora koja bi trebala rezultirati jasnijim i svrsishodnijim preporukama revizije.
„Obje revizije imaju svoje mandate, a zajednički cilj im je podizanje kvaliteta upravljanja javnim finansijama“, istakao je Šakota.
Nedžad Hajtić, rukovodilac Odjeljenja finansijske revizije Ureda za reviziju institucija BiH, učesnicima konferencije govorio je o temi „Saradnja interne revizije i vrhovnih revizorskih institucija-aspekt finansijske revizije“ .
„Iako vrhovne revizorske institucije i interni revizori imaju različite i jasno definirane uloge, njihov zajednički cilj je promoviranje dobrog upravljanja kroz doprinošenje transparentnosti i odgovornosti za javnu potrošnju, kao i promoviranje efikasne, efektivne i ekonomične javne uprave“, potencirao je Hajtić.
Milovan Bojić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS učesnicima konferencije održao je prezentaciju o temi  „Revizija učinka – nova perspektiva interne revizije“.
„Osnovni cilj revizije učinka je konstruktivno promovisanje ekonomičnog, efektivnog i efikasnog upravljanja u javnom sektoru. Isto tako, revizija učinka doprinosi jačanju odgovornosti i transparentnosti“, naglasio je Bojić.
O „Odnosu interne i eksterne revizije u javnom sektoru“ na konferenciji je govorila Selma Delić, rukovodilac jedinice interne revizije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
„Djelatnosti internog i eksternog nadzora međusobno se ne isključuju, nego se dopunjuju. Eksterni revizor ima raznovrsno iskustvo iz velikog broja organizacija o razumijevanju internih kontrola i interne revizije. Interni revizor ima neprocjenjivo znanje o svojoj organizaciji. Eksterna revizija ima veliki uticaj na internu reviziju kroz revizorske aktivnosti i preporuke za poboljšanje sistema internih kontrola. Interni revizori mogu imati veliki uticaj na eksternu reviziju u njihovoj prosudbi finansijskih izvještaja“, kazala je, između ostalog,  Delić.

 

Odluka o primjeni Međunarodnih standarda za profesionalnu praksu interne revizije

 

Konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

 

Fotka 01MU organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Banjaluci je 6. decembra 2017. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji, čije je održavanje podržala Regionalna škola za javnu upravu (RESPA), prisustvovalo je oko 90 učesnika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
O zakonskoj i podzakonskoj regulativi i dosadašnjim rezultatima u upostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u BiH govorili su rukovodioci i predstavnici tri centralne harmonizacijske jedinice: Ranko Šakota, Dragoljub Nakić, Fatima Obhođaš i Abida Ćatić.
O mjerljivim učenicima sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru prezentaciju je održala načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedloga državnog proračuna u Ministarstvu finansija Republike Hrvatske Daniela Stepić, ekspert kojeg je angažovala RESPA.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Boris Tušek, također ekspert RESPA-e, učesnicima konferencije govorio je o metodološkim aspektima u funkciji mjerljivih učinaka preporuka interne revizije, koja ocjenjuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole.

 

  

Konferencija o internoj reviziji u javnom sektoru BiH


konferencija o internoj reviziji MU organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Sarajevu je 17. maja 2017. godine održana konferencija o internoj reviziji u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Ovo je prva konferencija na kojoj su zajedno učestvovali interni revizori iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH što je ocijenjeno novim vidom kontinuirane profesionalne edukacije i razmjene iskustava. Konferenciji „Standardi i metodologija rada interne revizije u Bosni i Hercegovini“ prisustvovalo je više od 100 učesnika iz institucija BiH, FBiH i RS.  
Osim o zakonskoj regulativi u oblasti interne revizije na sva tri nivoa vlasti, na skupu je  raspravljano i o savjetodavnim aktivnostima/uslugama interne revizije, te o odnosu interne i eksterne revizije u funkciji unapređenja upravljanja  javnim rashodima.
Članovi Koordinacionog odbora CJH naglasili su da će ovakav vid razmjene iskustava biti nastavljen te najavili da će u oktobru biti održana slična konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru.

 

 

Održana 11. sjednica KO CJH

KO CJH je dana 15.11.2011. godine održao 11. sjednicu na kojoj je finaliziran okvirni zakonski tekst iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), te ugrađene preporuke Projekta „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) dostavljene radi poboljšanja kvaliteta zakonskog teksta i usklađivanja sa principima, standardima i preporučenim praksama Evropske unije.

Dokument je prihvaćen od strane KO CJH u smislu da su sadržajno dogovoreni najvažniji dijelovi zajedničkog okvira za sve nivoe vlasti u BiH.

KO CJH se upoznao sa dostavljenim materijalom Projekta PIFC – Certificiranje internih revizora - uporedni pregled programa edukacije internih revizora, te je KO CJH pokrenuo inicijativu za izradu programa obuke internih revizora.

 

Održana Deseta sjednica KO CJH

KO CJH je dana 29.09.2011. godine održao Desetu sjednicu na kojoj je usvojen korigirani Nacrt zakonskog teksta iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) u smislu obima i sadržaja budućeg zakona kojim će se regulirati oblast FMC za nivo entiteta i institucija BiH. U tekstu je naveden minimum zajedničkog okvira usaglašenog sadržaja za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

Zaključak KO CJH je da se prošireni tekst Nacrta zakonskog teksta iz oblasti FMC dostavi Projektu podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC)  na izjašnjenje da li su predložena rješenja u suportnosti sa  principima, standardima i preporučenim praksama od strane  Evropske unije, uz uslov da o istome Projekt osigura stav Generalne direkcije za budžet Evropske komisije.

 

 

Održana Deveta sjednica KO CJH

KO CJH je dana 01.09.2011. godine održao Devetu sjednicu na kojoj je razmatrao preporuke Projekta podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC) na nacrte okvirnih dokumenta iz oblasti interne revizije, način izrade finalnog teksta okvirnih dokumenata i njihovo korištenje kao osnove za  razradu dokumenta iz oblasti interne revizije za svaki nivo vlasti pojedinačno u skladu sa zakonima o internoj reviziji.

Također, KO CJH je razmatrao radnu verziju nacrta zakonskog teksta iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u smislu obima i sadržaja budućeg zakona kojim će se regulirati oblast finansijskog upravljanja i kontrole za nivo entiteta i nivo institucija BiH. Razmatrane su alternative prema kojima se ova problematika može regulirati posebnim zakonom ili izmjenama i dopunama postojećih zakona kojima se regulira oblast pripreme i izvršenja budžeta. Prijedlog sadržaja budućeg  zakonskog teksta uključuje principe i standarde upravljanja i kontrole zasnovane na propisima i praksama koje se primjenjuju u zemljama EU, a planirano je da konačan prijedlog zakonskog teksta, nakon dodatnih konsultacija i usaglašavanja, bude usvojen na narednoj sjednici KO CJH.

 

Održana Osma sjednica KO CJH

KO CJH je dana 30.06.2011. godine održao Osmu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni okvirni dokumenti „Povelja interne revizije“ i „Priručnik za interne revizore“.

KO CJH je usvojio zaključak da o okvirnim dokumentima, koje usvaja KO CJH, zatraži mišljenje Projekta podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC), o njihovoj usaglašenosti sa evropskim standardima, principima i praksom.

Također, KO CJH je razmatrao zakonodavni okvir iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), te je zaključio da se trebaju obaviti dodatne analize postojećeg zakonodavstva na svim nivoima vlasti o tome šta bi zakonodavni okvir trebao sadržavati. Ujedno, zatražit će se informacije, mišljenje i preporuke Projekta u smislu propisa i zakonske regulative zemalja koje u svome zakonodavstvu imaju tijelo ili osobu za prijavljivanje nepravilnosti u oblasti FMC, kako bi KO CJH mogao što kvalitetnije sačiniti dokumente iz ove oblasti.

 

Održana Sedma sjednica  KO CJH

KO CJH je dana 10.05.2011. godine održao Sedmu sjednicu na kojoj su razmatrani dokumenti iz oblasti Interne revizije koje je pripremila Radna grupa za izradu okvirnih dokumenata iz oblasti interne revizije.

KO CJH je, nakon razmatranja i detaljne analize, prihvatio dokument „Okvirni etički kodeks“, te utvrdio da se isti dostavi Projektu „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) na izjanjenje, kako bi se mogao usvojiti na narednoj sjednici KO CJH.

Dokumenti „Okvirni stanadardi interne revizije“ i „Okvirna povelja/pravilnik interne revizije“ su vraćeni Radnoj grupi na korekcije i doradu dokumenata, s tim da bi se navedeni isto tako trebali usvojiti na narednoj sjednici KO CJH.

KO CJH je također vršio dogovor oko daljnih aktivnosti vezanih za  izradu zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

 

Održana Šesta sjednica  KO CJH

KO CJH je dana 25.03.2011. godine održao šestu sjednicu na kojoj je okončano razmatranje materijala koji je dostavio projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC), a vezano za problematiku zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

KO CJH je zaključio da se za narednu sjednicu KO CJH utvrdi okvirni sadržaj zakonodavstva iz ove oblasti, vodeći računa o dostavljenom materijalu, postojećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i zakonodavstvu u zemljama okruženja.

 

Održana Peta sjednica KO CJH

KO CJH je dana 07.03.2011. godine održao Petu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o imenovanju Radne grupe za izradu okvirnih dokumenata iz oblasti interne revizije. Odlukom su imenovani članovi, te utvrđeni zadaci rada Radne grupe i rokovi izvravanja zadataka.

Također, članovi KO CJH su zajednički razmatrali materijal pripremljen od strane Projekta Podrka uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH, a vezano za problematiku zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), s ciljem pripreme zakonodavnog okvira FMC na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

Održana Četvrta sjednica KO CJH

KO CJH je dana 08.02.2011. godine održao četvrtu sjednicu na kojoj je razmatran i usvojen Program rada KO CJH, imenovana Radna grupa za izradu okvirnih propisa iz interne revizije, te na prijedlog PIFC projekta razmatran prvi radni materijal iz zakonodavstva u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.


Održana treća sjednica KO CJH

KO CJH je dana 24.01.2011. godine održao treću sjednicu na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju, kojim su uređene nadležnosti, funkcioniranje i unutrašnja organizacija KO CJH, koji su neophodni za donošenje akata, pravila postupanja i javnost rada KO CJH.