logosrbdeachrvdeacbosact

Koordinacioni odbor CJHKoordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) osnovan je na osnovu člana 2. stav (13) i člana 28. stav (2) Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/08), člana 6. Odluke Narodne skupštine Republike Srpske broj: 01-1012/10  („Službeni glasnik RS“, broj: 72/10) i člana 6. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/08).
KO CJH je tijelo koje čine tri člana, i to:

a)    Rukovodilac CJH Ministarstva finansija i trezora BiH,
b)    Rukovodilac CJH Federalnog ministarstva finansija, i
c)    Rukovodilac CJH Ministarstva finansija Republike Srpske.

Uspostavlja se sa primarnim ciljem harmonizacije politika, procedura i aktivnosti na polju interne revizije javnog sektora u Bosni i Hercegovini, te uz to, predlaganja amandmana na zakone o internoj reviziji i druge zakone i regulative relevantne za internu reviziju, usvajanje podzakonskih akata iz oblasti interne revizije, kodeksa etike za interne revizore, razvijanja i/ili provođenja programa obuke, te razvijanja i provođenja programa za certificiranje internih revizora.

KO CJH je osnovan sa zadatkom odobravanja okvirnih propisa iz područja javne interne finansijske kontrole, sa ciljem njihovog usaglašavanja sa međunarodno priznatim principima upravljanja i standardima javne interne finansijske kontrole na nivou cijele BiH,  koji će služiti kao polazna osnova svakog nivoa vlasti u izradi i usvajanju njihovih vlastitih propisa iz područja javne interne finansijske kontrole.

U ostvarivanju svojih ovlaštenja i odgovornosti iz područja javne interne finansijske kontrole, KO CJH odobrava:

a)    okvirnu strategiju razvoja funkcije interne revizije u javnom sektoru BiH,
b)    okvire primarne i sekundarne regulative iz područja interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole,
c)    standarde i kodeks etike interne revizije i interne kontrole, koji su zasnovani na međunarodno priznatim standardima,     
d)    okvirne smjernice i metodologiju rada za područje interne revizije, koje su zasnovane na dobrim praksama drugih zemalja,
e)    okvirni program obuke za certifikaciju internih revizora i program za polaganje u cilju sticanja zvanja ovlaštenog internog revizora.