logosrbdeachrvdeacbosact

Koordinacija donatora

Koordinacija donatora

www.donormapping.ba

 

Pariška deklaracija o efikasnosti pomoći formulirana je u februaru 2005. godine na Forumu visokoga ranga na temu djelotvornosti pomoći, održanom u Parizu, čiji je organizator bila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). U decembru iste godine, 17 najvećih donatorskih agencija/finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini su osnovale Forum za koordinaciju donatora (DCF). Od uspostave pa do 2008. godine funkciju Sekretarijata DCF-a obavlja UNDP i Ured rezidentnog koordinatora UN-a u BiH.  

Forum za koordinaciju donatora je, u cilju bolje sinhronizacije i saradnje unutar donatorske zajednice u BiH, 2006. godine inicirao izradu „Pregleda aktivnosti donatora u BiH“ kao alat za bolje upravljanje informacijama o pomoći.  Pregled se sastoji od dvije komponente: online baze podataka, koja prikazuje projektne aktivnosti sada 20 najvećih donatora u BiH, i analitičkog izvještaja, koji daje pregled doprinosa ovih aktivnosti sektorskim reformama.

U cilju postizanja boljeg uvida u donatorske aktivnosti u Bosni i Hercegovini, kao i u cilju jačanja liderske pozicije bh. vlasti u definiranju vlastitog razvoja, Ministarstvo finansija i trezora BiH preuzelo je u januaru 2009. godine ulogu Sekretarijata Foruma za koordinaciju donatora, koju je do tada obavljao UNDP i Ured rezidentnog koordinatora UN-a, a samim tim preuzelo je i vođenje online baze podataka DCF-a koja istovremeno služi i za pripremu godišnje publikacije „Pregled aktivnosti donatora u BiH“.

Ovim je načinjen značajan korak ka uspostavljanju partnerskog odnosa bh. vlasti sa donatorskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i preuzimanja liderstva u definiranju vlastitih prioriteta razvoja i usmjeravanja sredstava međunarodne finansijske pomoći u realizaciju istih, u cilju postizanja ujednačenog stabilnog ekonomskog razvoja.

 

 

  • Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013

 

Napredak u realizaciji milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013Izvještaj o napretku u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu pripremljen je od strane Ministarstva finansija i trezora BiH i Tima Ujedinjenih nacija u BiH.
Izvještaj, koji se bazira na dokumentima, analizama i komentarima prikupljenim od BiH institucija, međunarodnih organizacija i NVO sektora, prati napredak ostvaren u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH u poređenju sa globalnim, regionalnim i EU trendovima, i analizira ključne razvojne procese u BiH u periodu od 2000. godine do danas.
Takođe, Izvještaj daje opšte preporuke na pažnju i djelovanje BiH institucijama i međunarodnim partnerima uključenim u aktivnosti vezane za održiv socio-ekonomski razvoj i evropske integracije, definiše prioritete i predlaže plan aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za period i nakon 2015. godine.

 

 

 

  •  Napredak u realizaciji  Milenijumskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini 2010