logosrbdeachrvdeacbosact

Odluke

Odluke

 

2021. godina


2020. godina

2019. godina

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH, broj 74/19).

Odluka o izmjeni odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada

Odluku o imenovanju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje po prijavama korupcije i nepravilnosti u Ministarstvu finansija i trezora BiH i uspostavljanje komunikacijskog kanala za prijem prijava (dostupno na hrvatskom jeziku)

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april-juni 2019.godine

 

2018. godina

 Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2019. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH, broj 75/18)

Odluka o dopunama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje

ODLUKA O NAČINU I KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA/RAZVOJNO-INVESTICIONOG PROGRAMA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 61/18)

Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu („Službeni glasnik BiH, broj 60/18)

Odluka o usvajanju Politike plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2019-2022. godine („Službeni glasnik BiH, broj 60/18)

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu („Službeni glasnik BiH, broj 60/18)  

 

2017.godina


Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje

Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2018. godinu

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I PRIJEVOZA SA POSLA

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine 

Odluka o postupku izdavanja potvrde za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje u skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sjedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivsih republika SFRJ

 

2016.godina

 

 

2015.godina

 

 

 

2014.godina  

 

 2013. godina 

2012. godina

2011.godina

 

2010. godina 

 

 

 

2009. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. godina

2007. godina

 

 

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH, broj 74/19).