logosrbdeachrvdeacbosact

Uputstva

Uputstva

2021. godina

2020. godina

 

2019. godina

 

 

2018. godina

 

2017.godina

 

                  TABELE

 

 

2016.godina 

 

 

2015. godina

Instrukcija o načinu planiranja, vođenju evidencija, plaćanju i izvještavanju o realiziranim članarinama BiH u međunarodnim organizacijama

Uputstvo za unos i evidentiranje obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu tekuće fisklane godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fisklanoj godini (dostupno na hrvatskom jeziku)

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2016. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 2

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2015. godinu

Procedure za prestrukturisanje rashoda budžetskih korisnika za 2015. godinu  – OBRAZAC za 2015.g.

Obavijest-Instrukcija za praćenje izvršenja rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji i fondovima počev od 2015. godineInstrukcija o primjeni klasifikacija vladinih funkcija u Institucijama BiH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUKCIJA O NAČINU UPLATE, KONTROLE I POVRATA NAKNADA PROPISANIH  ČLANOM 108. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2015. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDžETSKE KORISNIKE br. 2 ----> Tabela

Instrukcije za uplatu sredstava za pomoc polavljenim podrucjima BiH

I N S T U K C I J A o izmjeni Instrukcija o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2014. godinu 

Procedure o prestrukturisanju rashoda budžetskih korisnika za 2014. godinu ----> Obrazac

I N S T R U K C I J E o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2014. godinu

Instrukcija za utvrđivanje kategorije u koju se razvrstava zaposleničko radno mjesto za čije je obavljanje potrebna srednja stručna sprema

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2014. godinu u toku 2013. godine ------ Tabela

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2014. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDžETSKE KORISNIKE br. 2 ------ Tabela

UPUTSTVO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KORISNIKA BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

      -Obrazac O1-

      -Obrazac O2-

Instrukcija o pravilnom i blagovremenom evidentiranju, načinu rada i zatvaranju perioda u modulu dugotrajne imovine (FA)

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2013. godinu ----> Obrazac

Instrukcije o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2013. godinu

Instrukcija za unos i evidentiranje stalnih sredstava u ISFU sistem   Obrazac

UPUTSTVO O NAČINU PRIKUPLjANjA, EVIDENTIRANjU, KONTROLI UPLATA TAKSI I NAKNADA NA JEDINSTVENI RAČUN TREZORA BiH I POVRATU VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH TAKSI I NAKNADA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA BiH

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2013. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDžETSKE KORISNIKE br.2 --- tabela

Zakon o budžetu za 2012. godinu i Instrukcija broj 1. za sačinjavanje DOB-a 2013-2015. god --- tabela

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2012. godinu  ---  obrazac

Instrukcije o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2012. godinu

Novi zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2012. godinu   –   INSTRUKCIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 2_  Tabele

 

Uputstvo o načinu uplate povrata PDV-a na Jedinstveni račun trezora BiH i načinu evidentiranja povrata PDV-a preko ISFU-a

 

Instrukcija za izradu dinamičkih planova budžetskih korisnika po Odluci o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar – decembar 2011. godine   ----- Tabela

Instrukcija za sačinjavanje devetomjesečnog izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. – 30.09.2011. godine

Instrukcija za sačinjavanje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. – 30.06.2011. godine

Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2010. godine

Instrukcija za unos obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu tekuće fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini

Procedure o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2010.godinu

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2010.godinu -------------------- Obrazac

Instrukcija za unos obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu 2009. godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u 2010. godini

PROCEDURE O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA ---------- OBRAZAC

PROCEDURE O TEKUćOJ REZERVI 2008. KORISNICI

PROCEDURE O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA 2008.

INSTRUKCIJE ZA IZRADU OPER.PLANA PRORAčUNA ZA 2008.

INSTRUKCIJE ZA PRAćENJE PPN u 2008.

UPUTSTVO O POPISU IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA-INSTITCIJA BiH NA KRAJU BUDŽETSKE  GODINE

ISPRAVKE I PRIMJENA IZMIJENJENIH KONTA ANALITIčKOG KONTNOG PLANA

INSTRUKCIJA O NAPLATI DRŽAVNOG DOPRINOSA

EVIDENTIRANJE NABAVKE, PRODAJE I RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA

PREPORUKA ZA PRIPREMU I VREDNOVANJA PONUDA PO JAVNIM NABAVKAMA

PROCEDURE O OSTVARIVANJU PRAVA IZ TEKUćE REZERVE

PROCEDURE O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA