logosrbdeachrvdeacbosact

Zakoni

Zakoni

 

 

 

2018.godina

 

 

2016. godina

 

2015. godina

 

 

2014. godina

 

 

 2013. godina

 

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH”, broj 87/13)

 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH”, broj 87/13)

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH”, broj 32/13)

 

2012.godina

 

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, broj 50/12)
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12)
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, broj 32/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH 

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bi H za 2011.godinu / "Službeni glasnik BiH" broj 12/12

 

 

2009. godina

 

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu /"Službeni glasnih BiH" broj 103/09

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE  („Službeni glasnik BiH“ broj 103/09)


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAćAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE   („Službeni glasnik BiH“ broj 75/09)


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE    („Službeni glasnik BiH“ broj 75/09)


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAčUN I RASPODJELI PRIHODA („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09)


ZAKON O USVAJANJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAčUN I RASPODJELI PRIHODA(„Službeni glasnik BiH“ broj 49/09)


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE  („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09)


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09)


ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaduženju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine

 

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009.godinu/"Službeni glasnik BiH"broj 7/09 

 

 

2008. godina

Zakon o Fiskalnom vijeću u Bosni i Hercegovini / Službeni glasnik BiH 63/08

Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine/"Službeni glasnik" broj 50/08

Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine/“Službeni glasnik“ broj  27/08

 

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH   za 2008 godinu   („Službeni glasnik“ broj  17/08

 

2007. godina 

Zakon o izmjeni Zakona o administratitvnim taksama („Službeni glasnik“ broj  76/07

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje  („Službeni glasnik“ broj  72/07

Zakon o usvajanju Zakona  o izmjenama i dopunama zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH  („Službeni glasnik“ broj  32/07

Zakon o usvajanju Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH  („Službeni glasnik“ broj  32/07

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH („Službeni glasnik“ broj  32/07

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH  za 2007 godinu   („Službeni glasnik“ broj  25/07

 

2006. godina

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik“ broj  76/06)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik“ broj  76/06

Zakon o   dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik“ broj  70/06

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici   („Službeni glasnik“ broj  51/06

Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik“ broj  28/06

Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik“ broj  24/06

 Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006.   godinu („Službeni glasnik“ broj  23/06

 Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006. godinu((„Službeni glasnik“ broj  23/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik“ broj  8/06

Zakon o izmjeni Zakona o javnim nabavkama BiH    („Službeni glasnik“ broj  8/06 

 

2005. godina  

Zakon o postupku indirektnog oporezivanja  („Službeni glasnik“ broj  89/05

Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik“ broj  89/05

Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik“ broj  72/05

Zakon o zaduživanju,dugu i garancijama Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik“ broj  52/05

Zakon o izmjeni Zakona o javnim nabavkama BiH    („Službeni glasnik“ broj  52/05   

Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik“ broj  19/05

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH („Službeni glasnik“ broj 18/05

 Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik“ broj  9/05

 Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2005.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  7/05

Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2005. godinu((„Službeni glasnik“ broj  7/05)

 

 

2004. godina

Zakon o osnivanju izvozno-kreditne agencije BiH (IGA) („Službeni glasnik“ broj  62/04

Zakon  o akcizama u BiH  („Službeni glasnik“ broj  62/04

Zakon o finansiranju institucija BiH  („Službeni glasnik“ broj  61/04

Zakon o carinskoj politici BiH  („Službeni glasnik“ broj  57/04

Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda    („Službeni glasnik“ broj  55/04

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH („Službeni glasnik“ broj  44/04

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik“ broj  43/04

Zakon o izmjeni Zakona privremenom odgadjanju izvršenja potraživanja po osnovu izvršnih odluka na teret  budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH  („Službeni glasnik“ broj  43/04

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik“ broj  42/04

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik“ broj  42/04

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik“ broj  26/04

Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2004. godinu((„Službeni glasnik“ broj  23/04)

Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2004.   godinu („Službeni glasnik“ broj  23/04

Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik“ broj  12/04

 

2003. godina

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik“ broj  44/03

Zakon o privremenom odgadjanju izvršenja potraživanja po osnovu izvršnih odluka na teret  budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH  („Službeni glasnik“ broj  43/03

Zakon o sudskim taksama  i postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik“ broj  39/03

  Zakon o izmjenama i dopunama zakona izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu   („Službeni glasnik“ broj  34/03

 

Izmjene i dopune Budžeta institucija bih i međunarodnih obaveza BiH za 2003.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  34/03

 Prijelazni zakon o spajanju carinskih uprava i osnivanju uprave za indirektno oporezivanje    („Službeni glasnik“ broj  18/03

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik“ broj  13/03

Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu((„Službeni glasnik“ broj  5/03)

Budžet institucija bih i međunarodnih obaveza BiH za 2003.   godinu („Službeni glasnik“ broj  5/03

 

2002. godina

 

Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH („Službeni glasnik“ broj 20/02

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik“ broj  19/02

Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik“ broj  16/02

Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2002.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  14/02

Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2002. godinu((„Službeni glasnik“ broj  14/02)

Zakon o namjeni i korištenju  dijela imovine koju je BiH dobila po sporazumu o pitanjima sukcesije  („Službeni glasnik“ broj  11/02

 

 2001. godina

 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2001. godinu   („Službeni glasnik“ broj  32/01

Zakon o izmjenama i dopunama budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2001. godinu   („Službeni glasnik“ broj  32/01

Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o vanjskom dugu  („Službeni glasnik“ broj  32/01

Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2001. godinu((„Službeni glasnik“ broj  9/01)

Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2001.   godinu („Službeni glasnik“ broj  9/01

 

2000. godina

Zakon  o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora(„Službeni glasnik“ broj 29/00

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000. godinu   („Službeni glasnik“ broj    28/00

Izmjene i dopune budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  28/00

Zakon o Trezoru institucija BiH („Službeni glasnik“ broj  27/00

Zakon o finansiranju političkih partija („Službeni glasnik“ broj  22/00

Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.   godinu („Službeni glasnik“ broj  10/00

Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  10/00)