logosrbdeachrvdeacbosact

Predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH sudjelovali na obuci o temi projektnog budžetiranja

Saopćenje

photo training 4 - Mala29. i 30. juna 2021. godine, predstavnici Ministarstva finansija i trezora sudjelovali su na obukama čiji je cilj predstavljanje rezultata novog budžetskog pristupa i nove metodologije za programsko budžetiranje u vezi sa srednjoročnim planiranjem budžeta i strateškim planiranjem, organizovanim u okviru aktivnosti projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Europska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Austrija. Ovaj projekt predstavlja dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.
Predstavnici Sektora za budžet, Sektora za trezorsko poslovanje i Odsjeka za upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje sudjelovali su na događaju, te bili informisani o ishodima GAP Analize zakonskog okvira u oblasti programskog budžetiranja, kao i o nacrtu prijedloga za izmjenu Zakona o finansiranju institucija BiH i relevantnih budžetskih instrukcija koje je ministarstvu dostavio ekspertni tim Projekta.

U pogledu već isporučene GAP analize, sudionici su informisani o najboljim praksama na polju programskog budžetiranja u Austriji, Holandiji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj i preporukama OECD-a. Nadalje, razgovaralo se o mogućim aktivnostima pomoću kojih bi se unaprijedilo programsko budžetiranje na nivou institucija BiH na temelju prezentovanih najboljih praksi.
Prezentacija o predloženom nacrtu izmjena i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH, nakon čega su uslijedila izlaganja o predloženim zakonskim izmjenama i dopunama relevantnih budžetskih instrukcija, kao ključni dio za unapređenje podzakonskih akata, potaknula je diskusiju između prisutnih predstavnika sektora i projektnog tima stručnjaka. Ovi zakonski prijedlozi odnosili su se na čitav budžetski proces, uključujući pripremu, izvršenje i praćenje budžeta. To će poslužiti kao temelj buduće saradnje između MFT-a i Projekta kako bi se postigla dva glavna rezultata: (1) Unaprijeđen proces programskog budžetiranja i usklađenost s procesom srednjoročnog planiranja politika, i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.