17.1.2011

Uputstvo o načinu uplate povrata PDV-a na Jedinstveni račun trezora BiH i načinu evidentiranja povrata PDV-a preko ISFU-a

8.12.2010

Instrukcija za unos obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu tekuće fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini

7.12.2010

Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2010. godine

3.2.2010

Procedure o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2010.godinu

3.2.2010

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2010.godinu

3.2.2010

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2010.godinu - Obrazac

19.1.2010

Procedura poziva ponuđača za obavljanje usluge podrške održavanju Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU)

17.1.2010

Instrukcija za unos obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu 2009. godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u 2010. godini

16.2.2009

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika

16.2.2009

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika - Obrazac