19.4.2013

Instrukcija o pravilnom i blagovremenom evidentiranju, načinu rada i zatvaranju perioda u modulu dugotrajne imovine (FA)

21.2.2013

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2014. godinu u toku 2013. godine

21.2.2013

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2014. godinu u toku 2013. godine - Tabele

15.1.2013

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2013. godinu

15.1.2013

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2013. godinu - Obrazac

10.1.2013

Instrukcije o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2013. godinu

14.9.2012

Uputstvo o načinu prikupljanja, evidentiranju, kontroli uplata taksi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada sa jedinstvenog računa trezora BiH

28.8.2012

Instrukcija za unos i evidentiranje stalnih sredstava u ISFU sistem

28.8.2012

Instrukcija za unos i evidentiranje stalnih sredstava u ISFU sistem - Obrazac

2.8.2012

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2013 godinu – instrukcija za budžetske korisnike br. 2