logosrpacthrvdeacbosdeac

Публикације

Упутства (2)

 

Захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2015. годину – ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2  ----> Табела

Инструкције за уплату средстава за помоц полављеним подруцјима БиХ

И Н С Т У К Ц И Ј A о измјени Инструкцијa о остваривању права буџетских корисника из текуће резерве за 2014. годину

Процедурe о преструктурисању расхода буџетских корисника за 2014. годину ----> Oбразац

И Н С Т Р У К Ц И Ј Е о остваривању права буџетских корисника из текуће резерве за 2014. годину

Инструкција за утврђивање категорије у коју се разврстава запосленичко радно мјесто за чије је обављање потребна средња стручна спрема

Инструкција за буџетске кориснике бр. 1 и буџетског календара за припрему буџета институција БиХ за 2014. годину у току 2013. године ------ Табела

Захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2014. годину – ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2 ------ Табела

УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА КОРИСНИКА БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

           -Образац О1-

           -Образац О2-

Инструкција о правилном и благовременом евидентирању, начину рада и затварању периода у модулу дуготрајне имовине (FA)

Процедурe о преструктурисању расхода буџетских корисника за 2013. годину ---> Образац

Инструкције о остваривању права буџетских корисника из текуће резерве за 2013. годину

Инструкција за унос и евидентирање сталних средстава у ИСФУ систем   Образац

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА, ЕВИДЕНТИРАЊУ, КОНТРОЛИ УПЛАТА ТАКСИ И НАКНАДА НА ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА БиХ И ПОВРАТУ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ ТАКСИ И НАКНАДА СА ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА БиХ

Захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2013. годину – ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2 --- табела

Закон о буџету за 2012. годину и Инструкција број 1. за сачињавање ДОБ-а 2013-2015. год --- табела

Процедуре о преструктурирању расхода буџетских корисника за 2012. годину  ---  образац

Инструкције о остваривању права буџетских корисника из текуће резерве за 2012. годину

Нови захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2012. годину  –  ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2_  Табеле

Упутство о начину уплате поврата ПДВ-а на Јединствени рачун трезора БиХ и начину евидентирањa поврата ПДВ-а преко ИСФУ-а

Инструкција за израду динамичких планова буџетских корисника по Одлуци о привременом финансирању институција БиХ за период октобар – децембар 2011. године    ----Табела

Инструкција за сачињавање деветомјесечног извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период 01.01. – 30.09.2011. године

Инструкција за сачињавање полугодишњег Извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период 01.01. – 30.06.2011. године

Инструкција за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период од 01.01.-31.12.2010. године

Инструкција за унос обавеза у ИСФУ систем које су планиране у Буџету текуће фискалне године, а чији ће рачуни или коначне ситуације бити  испостављени у наредној фискалној години

Процедуре о остваривању права буџетских корисника из текуће резерве за 2010.годину

Процедуре о преструктурирању расхода буџетских корисника за 2010.годину ------------ Образац 

Инструкција за унос обавеза у ИСФУ систем које су планиране у Буџету 2009. године, а чији ће рачуни или коначне ситуације бити испостављени у 2010. години

ПРОЦЕДУРЕ О ПРЕСТРУКТУРИСАЊУ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ---------- ОБРАЗАЦ

ПРОЦЕДУРЕ О ТЕКУЋОЈ РЕЗЕРВИ 2008. КОРИСНИЦИ

ПРОЦЕДУРЕ О ПРЕСТРУКТУИРАЊУ РАСХОДА 2008.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ОПЕР.ПЛАНА ПРОРАЧУНА ЗА 2008.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАЧЕЊЕ ППН у 2008.

УПУТСТВО О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА-ИНСТИТЦИЈА БиХ НА КРАЈУ БУДЏЕТСКЕ  ГОДИНЕ
ИСПРАВКЕ И ПРИМЈЕНА ИЗМИЈЕЊЕНИХ КОНТА АНАЛИТИЧКОГ КОНТНОГ ПЛАНА
ИНСТРУКЦИЈА О НАПЛАТИ ДРЖАВНОГ ДОПРИНОСА
ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ, ПРОДАЈЕ И РАСХОДОВАЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
ПРАКТИЧНИ ВОДИћ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
АНЕКСИ УЗ ПРАКТИЧНИ ВОДИћ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

ПРЕПОРУКА ЗА ПРИПРЕМУ И ВРЕДНОВАЊА ПОНУДА ПО ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРОЦЕДУРЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ

ПРОЦЕДУРЕ О ПРЕСТРУКТУРИРАЊУ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА